Regulamin

§1 Definicje

 1. Regulamin – całość treści stanowiąca niniejszy dokument.
 2. Kupujący – dowolna osoba fizyczna lub osoba prawna decydująca się na dokonanie zakupu e-booka pt. 157 książek.
 3. Sprzedający – 157ksiazek.pl SUHU sp. z o.o. – Więcej szczegółów w §2.
 4. Produkt – e-book to jest książka, sprzedawana w formie produktu cyfrowego/wirtualnego.
 5. Produkt Testowy – dostępna na stronie https://www.157ksiazek.pl próbna i niepełna wersja produktu, będącego głównym przedmiotem transakcji.
 6. Transakcja – wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia na e-book pt. 157 książek.

§2 Dane Sprzedającego

 1. Podmiotem świadczącym sprzedaż e-booka pt. 157 książek jest:
  1. Nazwa: 157ksiazek.pl SUHU sp. z o.o.
  2. NIP: 604 018 72 61
  3. KRS: 0000 689 408
  4. Regon: 367 944 805
  5. Adres: ul. Leśna 1, 83-034 Trąbki Wielkie
  6. Adres e-mail: lista@157ksiazek.pl

§3 O Produkcie

 1. Głównym i jedynym przedmiotem Transakcji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest e-book pt. 157 książek.
 2. Produkt można zakupić wyłącznie na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.157ksiazek.pl.
 3. Produkt można zakupić wyłącznie w wersji cyfrowej/wirtualnej.
 4. Kupujący może pobrać Produkt wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto Sprzedającego.

§4 Procedura zakupu

 1. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu Produktu na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.157ksiazek.pl.
 2. Kupujący może dokonać płatności za Produkt za pośrednictwem szybkich płatności online lub za pośrednictwem płatności kartą kredytową bądź debetową.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności dla Sprzedającego jest firma Blue Media S.A.
 4. Drugim podmiotem świadczącym obsługę płatności dla Sprzedającego jest serwis PayPal.
 5. Płatności kartą kredytową lub debetową są akceptowane w przypadku, gdy Kupujący dysponuje kartą płatniczą:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. MasterCard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 6. Cała procedura zakupu składa się z następujących kroków:
  1. Dodanie Produktu do koszyka.
  2. Przejście do kasy i wypełnienie przez Kupującego formularza.
  3. Dokonanie płatności przez Kupującego.
  4. Sprzedający wysyła Kupującemu Produkt w formie cyfrowej na adres mailowy, podany przez Kupującego w formularzu i dokonuje tego natychmiast, po dokonaniu przez Kupującego płatności za Produkt.

§5 Reklamacje

 1. Produktem sprzedawanym przez Sprzedającego, jest produkt cyfrowy, który może być nazywany także produktem wirtualnym.
 2. Sprzedający udostępnia Kupującemu testową wersję Produktu, w celu umożliwienia Kupującemu podjęcia możliwie najlepszej decyzji transakcyjnej.
 3. Kupujący może pobrać Produkt Testowy na stronie internetowej Produktu, to jest: https://www.157ksiazek.pl.
 4. Kupującemu nie przysługuje możliwość reklamacji bądź zwrotu Produktu, po dokonaniu przez niego płatności to jest w momencie, gdy Produkt zostanie do niego wysłany drogą elektroniczną.
 5. Kupujący ma prawo do zgłaszania Sprzedającemu reklamacji, ale jedynie w formie pisemnych uwag dotyczących Produktu i bez możliwości zwrotu płatności za Produkt, dokonanej przez Kupującego.
 6. Uwagi w formie pisemnej dotyczące Produktu, Kupujący powinien wysyłać za pomocą drogi elektronicznej na adres e-mail: lista@157ksiazek.pl.
 7. Kupujący ma prawo do zwrotu wpłaconych środków wyłącznie w przypadku, gdy Produkt nie został mu uprzednio przesłany na podany przez niego adres e-mail.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za płatność dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do danej karty płatniczej należącej do Kupującego.
 9. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 10. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni i jest liczony od daty dokonania płatności za Produkt. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie wiadomości mailowej do Sprzedającego przed jego upływem.
 11. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie w sytuacji, gdy pomimo dokonania płatności nie otrzymał na wskazany przez siebie adres e-mail Produktu. W każdym innym przypadku Kupujący takowe prawo traci.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Kupującego.
 2. Kupujący może w każdej chwili uaktualnić bądź zmienić podane przez siebie dane osobowe, a nawet całkowicie je usunąć z bazy danych Sprzedającego.
 3. Kupujący nie musi podawać żadnych powodów w przypadku wyrażenia przez niego chęci uaktualnienia bądź całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego.
 4. Aby uaktualnić lub usunąć swoje dane osobowe, Kupujący powinien zgłosić taką chęć Sprzedającemu i powinien tego dokonać poprzez wysłanie do Sprzedającego wiadomości e-mail.
 5. Dane Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie w celu kompleksowego i bezproblemowego zrealizowania Transakcji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności prowadzonej przez Sprzedającego, Kupujący powinien odwiedzić stronę internetową o następującym adresie URL: https://www.157ksiazek.pl/polityka-prywatnosci.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami podczas zawierania Transakcji będą rozwiązywane na drodze polubownej.